Porównywarka cateringów dietetycznych

Regulamin Serwisu Caterobazar.pl

 • 1.   Postanowienia ogólne
  • 1.1.   Regulamin określa zasady korzystania z serwisu caterobazar.pl („Serwis) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).
  • 1.2.   Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Caterobazar.pl, Warszawa, adres e-mail: info@caterobazar.pl, („Administrator”).
  • 1.3.   Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy w ramach prowadzonego przez siebie systemu informatycznego usługi („Usługi”) na rzecz Użytkowników, polegające na nieodpłatnym udostępnieniu Użytkownikom narzędzia w postaci internetowej porównywarki cateringów dietetycznych, przy użyciu której Użytkownik ma możliwość wyszukiwać, porównywać, oceniać oraz publikować bieżące informacje na temat oferty gastronomicznej przedsiębiorców świadczących usługi cateringu dietetycznego z dostawą („Dostawcy”).
  • 1.4.   Prawa autorskie do Serwisu i zamieszczonych w nim treści przysługują Administratorowi. Powyższe nie dotyczy praw autorskich do treści pochodzących ze stron internetowych Dostawców, udostępnionych przez te podmioty do publikacji w Serwisie (chyba, że Administrator uzyskał w tym zakresie stosowną licencję), a nadto zdjęć, publikacji, logotypów, layoutów, do których prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim na mocy przepisów prawa i pozyskanych samodzielnie przez Administratora, co zostanie każdorazowo oznaczone w Serwisie poprzez wyraźne wskazanie właściwego źródła pozyskania opublikowanego materiału.
 • 2.   Wymagania techniczne
  • 2.1.   Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
   • a)   dostęp do Internetu,
   • b)   aktualna przeglądarka internetowa,
   • c)   włączona obsługa plików cookie, JavaScript oraz okien wyskakujących,
   • d)   aktywne konto poczty elektronicznej (dotyczy Użytkowników zamieszczających w Serwisie opinie i informacje).
 • 3.   Zasady korzystania z Serwisu
  • 3.1.   Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty wskazane w treści art. 331 Kodeksu cywilnego.
  • 3.2.   Użytkownicy mają możliwość publikowania w Serwisie opinii, komentarzy oraz informacji dotyczących usług świadczonych przez Dostawców. Wszelkie informacje, dane oraz inne treści podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, w tym w szczególności treści przeznaczone do publikacji w serwisie, muszą być zgodne z prawdą, za co Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność. Administrator zastrzega, że wszelkie wypowiedzi publikowane w Serwisie stanowią przejaw subiektywnych ocen Użytkowników i to Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karną i cywilną, za formę i treść publikowanych wypowiedzi i komentarzy. W celu umożliwienia poszkodowanym dochodzenia przysługujących im roszczeń, Administrator przechowuje dane dotyczące treści komentarza lub opinii oraz adresu IP Użytkownika publikującego opinię lub komentarz, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  • 3.3.   Zabronione jest dostarczanie i upublicznianie przez Użytkownika w Serwisie jakichkolwiek informacji, danych oraz innych treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych ze stanem faktycznym, obraźliwych lub wulgarnych lub naruszających dobra lub prawa osób trzecich.
  • 3.4.   W przypadku umożliwienia Użytkownikowi bezpośredniej publikacji treści w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji umożliwiających dostęp do Serwisu i nie ujawniania ich osobom trzecim, za co Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
  • 3.5.   Użytkownik przyjmuje na siebie obowiązek, aby wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszały obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich dotyczących ochrony praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.
  • 3.6.   Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub modyfikowania treści umieszczonych w Serwisie celem ich wykorzystywania dla potrzeb własnej działalności zawodowej.
  • 3.7.   Umieszczenie przez Użytkownika opinii lub komentarza w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi zezwolenia na nieodpłatne jej publikowanie i udostępnianie innym Użytkownikom.
  • 3.8.   Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • 4.   Administrator
  • 4.1.   Celem działania Serwisu jest dostarczanie Użytkownikom przez Administratora podstawowych informacji o rodzaju i warunkach usługi cateringu dietetycznego oferowanej przez Dostawcę oraz podstawowych informacji o Dostawcach, w ramach działalności opartej na funkcjonowaniu porównywarki internetowej.
  • 4.2.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz działania Użytkownika naruszające prawo.
  • 4.3.   Administrator nie odpowiada za zgodność z prawdą i aktualność informacji, opinii i komentarzy umieszczanych w Serwisie, w tym prezentowanych w Serwisie informacji pochodzących ze stron internetowych Dostawców. Administrator dąży do zapewnienia, aby informacje zawarte w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie może tego zagwarantować i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje podejmowane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą opiera się na postanowieniach zawartych w wiążącej te podmioty umowie, w regulaminie Dostawcy i przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością oferty Dostawcy, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Dostawcą, od którego oferta pochodzi.
  • 4.4.   Administrator ma prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu, jednak dokłada starań, aby takie sytuacje miały miejsce możliwie jak najrzadziej.
  • 4.5.   Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
   • a)   narusza postanowienia Regulaminu,
   • b)   stanowi powtórzenie innej opinii tego samego Użytkownika,
   • c)   stanowi jawną lub ukrytą formę reklamy Dostawcy lub została opublikowana przez Dostawcę lub jego pracownika bądź współpracownika,
   • d)   narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, stanowi przekroczenie prawa do uzasadnionej krytyki lub godzi w prawnie chronione uczucia lub przekonania innych osób,
   • e)   odnosi się do innego Dostawcy niż będący przedmiotem wypowiedzi,
   • f)   została wystawiona w sposób wskazujący na działanie zautomatyzowanego systemu lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego.
  • 4.6.   Administrator oświadcza, że wszelkie dane dostępne w Serwisie są wykorzystywane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi prawa ochrony własności intelektualnej.
 • 5.   Funkcjonalność Serwisu
  • 5.1.   Serwis zawiera informacje o działalności i ofercie Dostawców świadczących usługi na terenie Polski.
  • 5.2.   Założeniem Administratora jest takie przedstawienie oferty Dostawców oraz zastosowanie narzędzi do porównywania według różnych kryteriów, aby ułatwić Użytkownikom wybór produktów oferowanych przez Dostawców najlepiej odpowiadających ich potrzebom.
  • 5.3.   Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie publikowane w Serwisie rankingi i zestawienia są publikowane wyłącznie w oparciu o oceny wystawiane przez Użytkowników i nie przedstawiają oceny Administratora dotyczącej usług świadczonych przez Dostawców.
  • 5.4.   Administrator nie bierze w żaden sposób udziału w kontaktach między Użytkownikiem a Dostawcą ani nie jest stroną żadnych czynności dokonywanych między nimi.
 • 6.   Polityka prywatności Serwisu caterobazar.pl.

Informacje podstawowe o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Serwisu będzie Caterobazar.pl, Warszawa. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres info@caterobazar.pl.

Cele przetwarzania

 • Korzystanie przez Ciebie z Serwisu
 • Zarządzanie przez Administratora Twoimi komentarzami i opiniami opublikowanymi w Serwisie
 • Przekazywanie Użytkownikom przez Dostawców informacji o świadczonych usługach oraz umieszczanie tych informacji bezpośrednio w Serwisie

Podstawa prawna przetwarzania

 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na świadczeniu na rzecz Użytkowników usług porównywania ofert przedsiębiorców prowadzących działalność cateringową, w tym dostarczaniu aktualnych rankingów i porównań ofert tych przedsiębiorców [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na uzyskaniu danych o Twojej aktywności w Serwisie, celem ulepszenia jego funkcjonalności i dostosowania treści Serwisu do Twoich potrzeb [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

Kategorie odbiorców danych

 • Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w przypadku zgłoszenia Administratorowi żądania udostępnienia Twoich danych osobowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 • Inni Użytkownicy, w zakresie, w jakim posiadają oni dostęp do Twoich danych umieszczonych w Serwisie w związku z jego normalnym użytkowaniem

Okres przechowywania danych

 • Dane będą przechowywane przez okres, w jakim zamieszczony przez Ciebie komentarz lub opinia będą opublikowane w Serwisie, jednak w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 60 miesięcy od dnia ich udostępnienia Administratorowi

Prawa związane z przetwarzaniem

 • Prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacje dodatkowe

 • Podanie danych nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości opublikowania przez Ciebie komentarza lub opinii w Serwisie
 • Podanie danych o Twojej aktywności w Serwisie nie jest wymagane, jednak spowoduje to brak możliwości ulepszenia jego funkcjonalności i dostosowania treści Serwisu do Twoich potrzeb

Kategorie danych osobowych

 • W celu zamieszczenia przez Ciebie w Serwisie komentarza lub opinii, przetwarzane są następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość zamieszkania, adres IP
 • W celu zamieszczenia przez Ciebie w Serwisie informacji o ofercie Cateringu, przetwarzane są następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
 • W celu badania i analizowania Twojej aktywności w Serwisie przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej przybliżonej lokalizacji
 • 7.   Polityka „cookies”
  • 7.1.   Administrator, zarządzając stroną internetową https://caterobazar.pl/, uzyskuje dostęp do plików cookies i korzysta z nich. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikacyjny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  • 7.2.   Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej https://caterobazar.pl/.